Twoja idea - nasza wiedza

wspólny sukces

Polecam Aleksandrowicz Consulting jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla firm

Prezes Zarządu Grandsoft S.A. Robert Borowczyk

więcej o dotacjach

Środki unijne

W perspektywie finansowej na lata 2007-2013 Bruksela przyznaÅ‚a Polsce 67,2 mld euro. Åšrodki te stanowiÄ… zasadniczy element programów operacyjnych, w ramach których sÄ… rozdysponowywane. Program Infrastruktura i Åšrodowisko jest najwiÄ™kszym tego typu programem w historii UE, a obecnie Polska jest gÅ‚ównym odbiorcÄ… pomocy unijnej. Polscy przedsiÄ™biorcy mogÄ… aplikować o dotacje m.in. na inwestycje, badania i rozwój, szkolenia. W poszczególnych województwach powstaÅ‚y Regionalne Programy Operacyjne, które Å›ciÅ›le okreÅ›lajÄ… rodzaje projektów, które podlegajÄ… wsparciu.Do przedsiÄ™biorców skierowany jest także Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka oraz Program Operacyjnych KapitaÅ‚ Ludzki.

Powrót Drukuj