Twoja idea - nasza wiedza

wspólny sukces

Polecam Aleksandrowicz Consulting jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla firm

Prezes Zarządu Grandsoft S.A. Robert Borowczyk

więcej o dotacjach

FAQ

P: Jakie fundusze mogę pozyskać na sfinansowanie mojego projektu?

O: SkÅ‚adanie wniosków o przyznanie funduszy może być zÅ‚ożonym i czasochÅ‚onnym procesem. IstniejÄ… różne programy unijne odpowiednie dla okreÅ›lonych typów projektów. Warto najpierw odpowiedzieć sobie na pytanie, jakich funduszy potrzebuje PaÅ„stwa firma / organizacja. Czy majÄ… to być fundusze na doksztaÅ‚cenie kadry, czy też na zakup innowacyjnych maszyn produkcyjnych?. Istnieje duża różnorodność funduszy, lecz tylko nieliczne mogÄ… odpowiadać warunkom PaÅ„stwa przedsiÄ™wziÄ™cia.

P: W jaki sposób uzyskanie funduszy może wpÅ‚ynąć na mojÄ… organizacjÄ™?

O: Realizacja każdego projektu wymaga odpowiedzialności finansowej, jak i administracyjnej. Trzeba być pewnym, że dana organizacja czy też firma podoła nowym zadaniom i obowiązkom z tego wynikającym.

P: Do czego jest mi potrzebne partnerstwo?

O: WiÄ™kszość unijnych programów wymaga zawiÄ…zania partnerstwa w celu ich realizacji. Kilku organizacjom Å‚atwiej bÄ™dzie sprostać wymaganiom unijnym. Ponadto, różne doÅ›wiadczenia i umiejÄ™tnoÅ›ci oraz zasoby ludzkie pozwolÄ… osiÄ…gnąć zamierzone cele.

P: Kto jest odpowiedzialny za realizacjÄ™ projektu?.

O: Partner zarzÄ…dzajÄ…cy projektem jest w caÅ‚oÅ›ci odpowiedzialny za jego realizacjÄ™. Musi blisko wspóÅ‚pracować ze swoimi partnerami, żeby zapewnić poprawność dziaÅ‚aÅ„ i wydatków zgodnie z aplikacjÄ…. Jeżeli powstanÄ… nieprawidÅ‚owoÅ›ci w wydatkowaniu budżetu to partner zarzÄ…dzajÄ…cy bÄ™dzie odpowiedzialny za ich ewentualny zwrot.

P: Czy muszę mieć własne środki na realizację projektu?

O: Nie zawsze wymagany jest wkÅ‚ad wÅ‚asny. Kwestie te indywidualnie regulujÄ… wytyczne do poszczególnych programów operacyjnych. Jednakże w przypadku projektów twardych tzw. inwestycyjnych wkÅ‚ad wÅ‚asny jest wymagany. Przez wÅ‚asne Å›rodki rozumie siÄ™ także np. pozyskany kredyt bankowy.

P: Kiedy warto skorzystać z pomocy firm doradczych?

O: Problematyka pozyskiwania funduszy unijnych jest procesem skomplikowanym oraz czasochÅ‚onnym. W celu przygotowania poprawnego wniosku aplikacyjnego należy dysponować nie tylko doÅ›wiadczeniem w tym zakresie, ale również znajomoÅ›ciÄ… problematyki unijnej. Warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, aby dziaÅ‚ania te byÅ‚y efektywne i przyniosÅ‚y zamierzone rezultaty.
Powrót Drukuj